Live bouwen

stedelijke herontwikkeling

stedelijke herontwikkeling

stedelijke herontwikkeling

Stedelijke herontwikkeling betekent in de kern het voorbereiden en uitvoeren van maatregelen om stedelijke tekortkomingen in een bepaald deel van een stad of gemeente te verhelpen. In wezen dienen grieven op het gebied van woon- en werkomstandigheden alsmede met betrekking tot de functionele zwakte van het gebied verholpen te worden.

In de afgelopen decennia heeft de stad Konz met behulp van herontwikkeling prominente delen van de binnenstad opnieuw ingericht. Hier moeten de voormalige "oude stadscentra" langs de Wiltinger Straße en tegenover het treinstation van Karthaus worden vermeld. Met de verhuizing van de voormalige machinefabriek "Zettelmeyer" van het stadscentrum naar het industriegebied Konz-Könen in het begin van de jaren tachtig, kreeg de stad Konz de kans om het huidige stadscentrum te ontwikkelen.

Oude stadskernen

Het in 1970 gestarte herontwikkelingsplan voor de vernieuwing van het stadscentrum, dat zich volgens de toenmalige planning nog rechts en links van de Wiltinger Straße in het gebied van het historische stadscentrum bevond, vormde de basis voor het afbakenen van de herontwikkelingsgebieden" oude stadskernen". In deze gebieden zijn met behulp van de herontwikkeling naast een verbeterde of nieuwe verkeersrouting ook moderne woon- en bedrijfsgebouwen gerealiseerd. De getroffen gebieden waren "Lichtsmühle", "Wiltinger Straße - Bundesbahn", "hoek Scharff-Martinstraße" en het Karthaus-gebied "Am Bahnhof Karthaus". In deze gebieden is de herontwikkeling afgerond en inmiddels bij statutair besluit ingetrokken. De destijds uitgevoerde publieke maatregelen in deze gebieden hebben ertoe geleid dat particuliere eigenaren daar zo'n 2 à 3 miljoen euro hebben geïnvesteerd.

In een aangrenzend gebied van deze "oude stadskern" heeft de stad Konz - na het opgeven van een bakkerij en een tankstation - een ander herontwikkelingsgebied langs de Wiltinger Strae aangewezen, genaamd "Wiltinger Straße II". In dit gebied zijn - naast het verbeteren van de woon- en werksituatie - ruim 30 openbare parkeerplaatsen in een ondergrondse parkeergarage beschikbaar gesteld voor de omliggende woon- en bedrijfsgebouwen. De ontwikkeling op dit gebied kan onder meer door de huidige de slechte economische situatie is nog niet voorbij. Ondertussen is de planning van de residentiële en commerciële ontwikkeling in het herontwikkelingsgebied "Wiltinger Straße II" voltooid. Met het besluit van 29 september 2009 verklaarde het stadsbestuur de verbouwing voorbij. Overheidsgelden van ongeveer 1 miljoen euro zijn het gebied binnengestroomd.

centrum

Zoals eerder vermeld, ligt het zwaartepunt van de herontwikkeling sinds het begin van de jaren tachtig op het centrumgebied, bestaande uit de herontwikkelingsgebieden "centrum", "stadscentrum, commercieel deel van het Zettelmeyer-gebied / bouwwerf" en "centrumuitbreiding". In dit gebied werd de ontwikkeling lange tijd geblokkeerd door de exploitatie van het machinebouwbedrijf Zettelmeyer in de directe omgeving. Pas nadat het werktuigbouwkundige bedrijf was verhuisd naar het industrieterrein Konz-Könen, kreeg de stad de unieke kans om het binnenstedelijk gebied te ontwikkelen in lijn met het belang van de stad.
Nadat de sloopwerkzaamheden op het voormalige Zettelmeyer-terrein waren uitgevoerd, werd in de meest uiteenlopende categorieën een omvangrijke verontreiniging geconstateerd, waardoor het noodzakelijk was om gedurende een aantal jaren voor het gehele gebied schoonmaak- en vervangingsmaatregelen uit te voeren, zodat een veilige structurele en functionele ontwikkeling zou daar kunnen plaatsvinden zonder nadelige gezondheidseffecten.

Naast een uitgebreide bodemreiniging werd hiervoor ook het grondwater gezuiverd. Ondanks financiering uit staats- en federale fondsen, leggen beide maatregelen al jaren een extra last op de gemeentebegroting.

Inmiddels is het marktplein van Konz en zijn omgeving ontworpen tot een stedelijk centrum met een hoge verblijfskwaliteit. Hierbij ging het niet alleen om de bestrating van het plein met een fontein en groen, maar ook om het toevoegen van verdiepingen aan de hoekpanden die het stadsbeeld karakteriseren en het aanleggen van bijbehorende openbare parkeerplaatsen, met name in het gebied van de voormalige bouwwerf ( ten zuiden van administratiegebouw I) en administratiegebouw II, evenals de toegang via de Brückenstrasse aan de rand van het herontwikkelingsgebied. Pas nadat de reiniging van het verontreinigde gebied in de binnenstad en het commerciële deel grotendeels was voltooid, konden deze maatregelen in de zin van een structurele ontwikkeling worden aangepakt.

Om een goede afhandeling op basis van wettelijke eisen en stedenbouwkundige kaderplanning te kunnen realiseren, zijn over het gehele herontwikkelingsgebied ontwikkelplannen ontwikkeld. Deze stedenbouwkundige fixaties vormden de basis voor elke ontwikkeling in het gebied van het Konzer-centrum. Daarbij werden vooral in het centrale gebied tussen de Schillerstraße en de Konstantinstrae de instrumenten van het project- en ontwikkelingsplan gebruikt, die samen met de investeerder TRIWO, Trierer Wohnungsbaugesellschaft, werden opgesteld en uitgevoerd en die de inhoud hadden van het bouwen van een magneet ( Lidl, Kaufland) en te integreren in een algemene stedelijke structuur. Dit moest ervoor zorgen dat naast koopkrachtbehoud (bewezen door BBE-rapporten) ook de nodige openbare en private parkeerplaatsen zouden komen en dat naast deze concentratie ook detailhandelszaken zich konden vestigen rond een stedelijk pleinensemble, dat was van groot belang voor de binnenstad. Dit concept werd systematisch doorgevoerd en via twee tangentiële passages verbonden met de eigenlijke marktplaats en het administratief centrum.

De volledige herstructurering van het stadscentrum maakte natuurlijk ook de reorganisatie van de stromend en stilstaand verkeer noodzakelijk in dit deel van de stad en daarom vergden de aanleg van rotondes en aansluitingen op de openbare parkeerplaatsen verkeerstechnische maatregelen die bijdroegen aan de functionaliteit van de binnenstad. Daarnaast was het mogelijk om in het noordwesten van het plangebied een nieuw treinstation te positioneren in het kader van GVFG-financiering, waardoor ook de verbinding met het stadscentrum met het openbaar vervoer werd verbeterd.

Het oostelijke plangebied (commercieel deel van de Zettelmeyer-site) werd geleidelijk ontwikkeld. De nieuwbouwmaatregelen van het Duitse Rode Kruis en de brandweer vonden daar al vroeg hun plek. Na de reiniging van de vervuilde ruimtes werd het voormalige administratiegebouw van de firma Zettelmeyer omgevormd tot een openbare ruimte met een bibliotheek en aanvullende voorzieningen (zie foto). De resterende vrije ruimte zou kunnen worden ingenomen voor de vestiging van een bejaardentehuis (Haus Zur Buche) en het complex van levensonderhoud voor gehandicapten. Afronding van woningbouw, met name in het noordwestelijke deel van het plangebied, vulde de stedenbouwkundige structuur aan.

De afwikkeling van sociale voorzieningen en woongebouwen ging hand in hand met de ontwerp van openbare ruimtes evenals de aanleg van openbare parkeervoorzieningen en hun aansluiting op het lokale en regionale wegennet. Door de structurele verandering in het stadscentrum als gevolg van de stedenbouwkundige herinrichtingsmaatregelen werden naast een groot aantal braakliggende terreinen die werden afgesloten met aangepaste woongebouwen in de zin van stadsvernieuwing, ook bestaande bouwstoffen grondig gemoderniseerd. Daarnaast heeft de stad de stedenbouwkundige doelstellingen ondersteund met een speciaal hiervoor ontworpen gevelprogramma, zodat in grote delen van het herontwikkelingsgebied vandaag de dag een gerenoveerde stedenbouwkundige structuur kan worden ervaren. Na afronding van de belangrijkste regelgeving en bouwmaatregelen in de binnenstad konden grote delen van de genoemde herontwikkelingsgebieden formeel worden afgeschaft. De stad heeft momenteel de gebieden langs de Granastraße verlaten vanaf de kruising met de Schillerstrae tot de brandweerkazerne met het oog op de definitieve opheldering van het verkeer en de uitbreiding in het huidige herontwikkelingsgebied.

Voor de tot nu toe uitgevoerde structurele verbeteringsmaatregelen, die een belangrijke functionele opwaardering van de gerenoveerde gebieden vertegenwoordigen, zijn tot nu toe ongeveer 17 miljoen euro geweest publieke middelen gebruikt. Aangenomen mag worden dat door deze publieke investeringen alleen al in het centrumgebied circa 30 miljoen euro aan private investeringen is gedaan.

Ondanks een merkbare verbetering van de verkeerssituatie, die vaak het gevolg is van de interactie van GVFG en stadsontwikkelingsfinanciering, is de verkeersrouting in het gebied van het huidige stadscentrum, met name voor doorgaand verkeer op het kruispunt Granastraße/Schillerstraße, nog steeds problematisch .
Hier is het van belang om in samenwerking met de Rijksdienst voor Mobiliteit (LBM), die verantwoordelijk is voor de getroffen rijksweg L 138, en de stedelijke herinrichting, te komen tot een toekomstige verbetering van het verkeersmanagement. Aangezien bovengenoemde verbetering van de verkeerssituatie pas op middellange of lange termijn kan worden gerealiseerd en de belangrijkste herontwikkelingsdoelen in de binnenstad al zijn gerealiseerd, heeft het stadsbestuur op 14 augustus een deel van de drie aaneengesloten herinrichtingsgebieden in de binnenstad geannuleerd. , 2008 en de rest van het gebied op 29 september 2009. De herontwikkeling is daarmee formeel afgerond in het stadscentrum van Konz.