arbitrage

leven in conc

arbitrage

arbitrage

Ook geschillen in ondergeschikte zaken worden heel vaak aan de rechter voorgelegd zonder dat de betrokken partijen vooraf hebben geprobeerd het geschil te beslechten. Aan het einde van zo'n procedure is er, naast het gewonnen recht, in veel gevallen bijvoorbeeld een mislukte burenrelatie.

Hierbij biedt het arbitragereglement van de deelstaat Rijnland-Palts de mogelijkheid tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting door een arbiter. De bij het geschil betrokken partijen kunnen een arbitrageverzoek indienen bij de lokale arbiter, waarin de betwiste feiten worden beschreven en het arbitrageverzoek wordt geformuleerd.

Partijen worden door de arbiter op de arbitragezitting uitgenodigd en dienen in persoon te verschijnen. Ongewettigde afwezigheid op de arbitragezitting kan worden bestraft met een boete. De onderhandeling wordt gevoerd door de arbiter met als doel om met wederzijdse concessies van partijen tot een minnelijke schikking te komen.

Door hun bereidheid om te luisteren naar de betrokkenen en te reageren op hun argumenten, scheppen arbiters de voorwaarden voor partijen om tot overeenstemming te komen en de sociale vrede te herstellen. Indien er geen overeenstemming kan worden bereikt of de andere partij bij het geschil niet verschijnt op de voorziene arbitragedatum, is er nog de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de rechter.