Live bouwen

actieve stad

woon centrum

"Living Center" (voorheen "Active City")

In 2010 werd de stad Konz opgenomen in het federale en staatsprogramma "Active City Centers". Het programma "Actieve Binnensteden" is gericht op het behouden en versterken van de functionaliteit van binnensteden en in het bijzonder op het versterken van centrale voorzieningengebieden die behouden moeten blijven als vestigingsplaats voor bedrijvigheid en cultuur, maar ook voor wonen, werken en wonen. Het programma heeft tot doel positieve effecten teweeg te brengen door middel van gezamenlijke actie van burgers, bedrijven en de publieke sector.

Wat is er gepland?

Voor de stad Konz maakt een bundel van individuele maatregelen deel uit van de totale maatregel "Actief stadscentrum Konz-West" gepland over een periode van ongeveer 12 jaar. Het bureau ISU - immissiecontrole, stedenbouw, ruimtelijke ordening -, Bitburg, kreeg de opdracht voor de voorbereidende onderzoeken. Op 27 mei 2011 vond op het marktplein in Konz de eerste kick-off plaats om het publiek te informeren.

De voorbereidende onderzoeken met de totstandkoming van het stedenbouwkundig kaderplan zijn inmiddels afgerond en hebben geconcludeerd dat de doelstelling van de overall maatregel - gebiedsverbetering/herinrichting door het wegwerken van de bestaande stedenbouwkundige achterstanden - alleen kan worden bereikt door middel van stedelijke herinrichtingsmaatregelen.

In haar vergadering van 12 maart 2013 heeft de gemeenteraad van Konz besloten tot de voorbereidende studie met een geïntegreerd stedenbouwkundig concept en kaderplan. Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad Konz voor het gebied "Actief stadscentrum Konz-West" een herontwikkelingsstatuut werd aangenomen en het gebied formeel gedefinieerd als een herontwikkelingsgebied in overeenstemming met artikel 142, lid 1, van het Bouwbesluit met de afbakening daarvan. De sanering wordt uitgevoerd in de vorm van de vereenvoudigde saneringsprocedure.

De tekstversie van het voorbereidend onderzoek met een geïntegreerd stedenbouwkundig concept met stedenbouwkundige kaderplanning en het herontwikkelingsstatuut samen met de afbakening is te zien onder de bijgevoegde link.