leven in conc

Stad en gemeente Konz

VG Konz wil zelfvoorzienend worden op het gebied van energiebalans

VG Konz wil zelfvoorzienend worden op het gebied van energiebalans

Conc, 03 februari 2023

In de loop van de energieomslag richt de gemeente Konz zich steeds meer op hernieuwbare energiebronnen. Het heeft zichzelf tot doel gesteld dat 100% van de elektriciteit die in de VG wordt verbruikt, afkomstig is van regionale, regeneratieve opwekkingscentrales. Gedeeltelijk gebeurt dit in de VG Konz al door de hier geplaatste windturbines. Zo zijn de windturbines in Pellingen een grote elektriciteitsproducent en staan er ook fotovoltaïsche installaties op de daken van veel gemeentelijke gebouwen. Een andere mogelijkheid waarmee veel elektriciteit kan worden opgewekt is zonne-energie in de open ruimte, maar aangezien de systemen op grasland staan, brengt dit uitdagingen met zich mee qua ruimtegebruik.

Om die reden heeft het bestuur een informeel concept opgesteld voor de bescherming van natuur en landschap en in het bijzonder voor de bescherming van bodemrijkdommen voor actieve landbouw om een aanvaardbare hoeveelheid open ruimte te bepalen. Inmiddels is door de gemeenteraad besloten tot een participatietraject. Het concept beoordeelt het gebiedspotentieel in de VG Konz aan de hand van verschillende criteria - van ecologische tot economische eigenschappen.

Harde uitsluitingscriteria zijn criteria die een fotovoltaïsch systeem in de open ruimte absoluut uitsluiten. Dit zijn bijvoorbeeld bestaande nederzettingen of geplande bouwplaatsen. Installaties zijn echter ook niet mogelijk in overstromingsgebieden of op wijngaarden. Ook het gebruik van natuurgebieden en prioritaire gebieden voor landbouw, bosbouw en gebieden voor industrie en handel is uitgesloten.

Zachte uitsluitingscriteria zijn criteria die een investering kunnen uitsluiten. Daarom wordt aanbevolen om bijvoorbeeld geen fotovoltaïsche installaties in landschapsbeschermingsgebieden en wetlands op te zetten. Dit geldt ook voor gebieden die in de toekomst als landschap en natuurgebied kunnen worden aangewezen. Ook gebieden bestemd voor industrie en handel moeten worden uitgesloten. Daarnaast moeten de systemen het landschap zo min mogelijk verstoren.

Na inspecties en onderzoek in samenwerking met een landschapsplanner zijn mogelijke gebieden geïdentificeerd die rekening houden met deze criteria. Een kaart met de gebieden en verdere details is nu beschikbaar HIER zichtbaar. Burgers kunnen suggesties doen. Ook de betrokken autoriteiten zijn betrokken. Pas daarna wordt het concept definitief bepaald.

In principe zijn fotovoltaïsche systemen dan mogelijk en voordelig op de getoonde gebieden. Om het landschap niet te zwaar te belasten, worden enkele maar grote aaneengesloten systemen (elk ca. 10 ha) gerealiseerd. Het is de bedoeling om een opgesteld systeemvermogen ongeveer op het niveau van de energiebehoefte van VG Konz (110 MW/jaar Energieatlas 2019) mogelijk te maken. Bij uitvoering komt dit overeen met gebieden van in totaal ongeveer 150 hectare.

Het concept voor het beheersen van het gebruik van zonne-energie in open ruimtes maakt toekomstige planning eenvoudiger: potentiële investeerders kunnen gemakkelijk zien waar fotovoltaïsche systemen in de open ruimte mogelijk zijn en waar niet. Een tijdrovend vervolgonderzoek pas na blijk van belangstelling is niet nodig. Voor de realisatie van een installatie is een wijziging van het bestemmingsplan voor het betreffende gebied en tevens een inrichtingsplan vereist. Meer details volgen.