Huidige procedures

Live bouwen

Het besluit tot het opstellen van het ontwikkelingsplan van de stad Konz, district Obermennig, deelgebied "Heinert – Trierer Weg" 5e wijziging


Voorbereidingsbesluit: ontwikkelingsplan van de stad Konz, district Obermennig, deelgebied “Heinert – Trierer Weg”

5. Wijziging - Aankondiging van het installatiebesluit in overeenstemming met artikel 2 van het Bouwbesluit en de openbaarmaking in overeenstemming met artikel 3 (2) in samenhang met artikel 13a van het Bouwbesluit

In de vergadering van de gemeenteraad op 27 september 2022 heeft de stad Konz besloten tot de voorbereiding in overeenstemming met artikel 2 van het Bouwbesluit en de openbare vertoning in overeenstemming met artikel 3 (2) in samenhang met artikel 13a van het Bouwbesluit Code voor de 5e wijziging van het ontwikkelingsplan “Heinert – Trierer Weg”.

Het doel van de bestemmingsplanwijziging is de verdichting binnen de bebouwde kom van de wijk Obermennig. Door het aanwijzen van een bouwplaats kan een verdere ontwikkeling worden gerealiseerd. De wijziging in het inrichtingsplan wordt uitgevoerd in een versnelde procedure conform artikel 13a van het Bouwbesluit.

De publieke invulling van het ontwikkelingsplan vindt plaats in de periode van

21/11/2022 tot 21/12/2022

in de vorm van een display bij het gemeentebestuur van Konz. Het geïnteresseerde publiek heeft de mogelijkheid om opmerkingen te maken over de voorgenomen planning en om suggesties te doen. Parallel aan de openstaande functie worden de overheden en andere openbare lichamen betrokken conform artikel 4, lid 2, van het Bouwbesluit.

Op grond van artikel 13, derde lid, van het Bouwbesluit, de milieubeoordeling conform artikel 2, vierde lid, het milieurapport conform artikel 2a en de verklaring conform artikel 3, tweede lid, zin 2, welke soorten milieu-informatie beschikbaar zijn, en de samenvattende verklaring volgens § 6a paragraaf en § 10a paragraaf 1 uit elkaar; § 4c BauGB is niet van toepassing.

Het ontwerp van het ontwikkelingsplan "Heinert - Trierer Weg" 5e wijziging ligt voor iedereen ter inzage in het hoofdkantoor van het gemeentehuis van het gemeentebestuur van Konz, Am Markt 11, 54329 Konz, administratiegebouw I. De algemene openingstijden zijn: maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Afspraken kunnen ook telefonisch gemaakt worden, neem contact op met mevrouw Reichert 83-180 of, in geval van vervanging, met de heer Queins 83-181. De documenten zijn hier ook online in te zien:

Declaraties kunnen schriftelijk of for the record worden ingediend gedurende bovengenoemde periode. Verklaringen die niet tijdig worden ingediend, kunnen bij het nemen van het besluit over het ontwikkelingsplan buiten beschouwing worden gelaten.